Các cấu trúc Tiếng Anh hay được sử dụng [HOT]

1513
Các cấu trúc Tiếng Anh hay được sử dụng [HOT]
Các cấu trúc Tiếng Anh hay được sử dụng [HOT]
5/5 - (2 bình chọn)

Luyenthidgnl xin được chia sẻ bộ 50 cấu trúc Tiếng Anh hay được sử dụng nhất trong đời sống, các dạng bài tập cũng như trong quá trình ôn thi đại học môn Tiếng Anh. Đây chắc chắn là những cấu trúc mà các bạn cần nhớ kỹ và luôn nằm trong cẩm nang kiến thức mà các bạn học sinh cần ghi nhớ.

Các cấu trúc tiếng Anh hay được sử dụng

0. Cáo buộc ai đó vì đã làm gì.

S accused Sb of doing sth

“ You stole the money on the table”, she said to him
 She accused him of stealing the money on the table.

1. Thừa nhận hoặc phủ nhận đã làm gì.

S+ admitted/ denied+ Ving/ having P2.

He said “Yes, I did”
 He admitted stealing/ having stolen the money on the table
He said: “ No, I didn’t”
 He denied stealing/ having stolen the money on the table

2. Lời khuyên (should/ought to/ had better/ If I were you…/ Why don’t you)

S + advised sb + (not) to V

“If I were you, I would save some money” she said
 She advised me to save some money.
“You shouldn’t believe him” Jane said to Peter.
 Jane advised Peter not to believe him.

3. Cồng hiến làm gì:

S devote time/ life/ oneself… to Ving

She devotes a lot of time to teaching the disabled children.

4. Gặp khó khăn/ vấn đề… trong việc gì

Have difficulties/ problems/ trouble… (in) doing sth
Have a good/ bad/ hard time/ fun… (in) doing sth

She has difficulties (in) making friends in new school.

5. Có ý định làm gì:

Have (no) intention of doing sth:
He has (no) intention of retiring early.

6. Có thói quen làm gì:

Have the habit of Ving

The children have the habit of sleeping in the afternoon.

S be used to Ving:

The children are used to sleeping in the afternoon.

7. Thành công trong việc gì:

Be successful/ Succeed In Ving:

Finally he is successful/ he succeeded in persuading her to take the project.

8. Khăng khăng làm gì.

Insist on Ving

He insisted on paying for the meal.

9. Quyết định:

Decide= make a decision= make up one’s mind.

She made up her mind to tell the truth.

10. Hỏi giúp đỡ:

Ask for a favour
Do Sb a favour

Can you do me a favour?

11. Giữ liên lạc với ai:

Keep in touch with Sb

He didn’t keep in touch with his friends after he graduated.

12. Làm ai thất vọng:

Let sb down

Don’t let me down

13. Có mối quan hệ tốt với ai:

Get along with Sb= Get on well with Sb

Do you get along with your boss?

14. Ngạc nhiên với ai

It comes as a surprise/ no surprise to Sb that…

It came as a surprise to us that she suddenly came back.

15. Cảm kích ai vì điều gì

Grateful to s.b for s.th

We are greatful to him for helping us when we are in need.

16. Câu mời (Would you like……?)

S+ offered Sb Sth
S+ offered to do Sth
S + invited sb+ to V

“Would you like a cup of coffee, Peter?” I said.
 I offered Peter a cup of coffee.
“Would you like me to clean the house for you” he said.
 He offered to clean the house for me.
“Would you like to go to the cinema with me tonight?” he said.
 He invited me to go to the cinema with him that night.

17. Khuyên người khác không nên làm gì

“Don’t do sth…” “Never do sth…” S asked/ told Sb not to do sth

S warned against Ving/ warned sb not to do sth

“Please don’t tell anyone what happened.” Ann said to me.
 Ann told me not to tell anyone what had happened.
“Never enter this room” she warned me.
 She warned me against entering that room.
 She warned me not to enter that room.

18. Nhắc người khác không nên làm gì

“Don’t forget/ Remember to V”

S reminded Sb to do sth.

He told me: “Don’t forget to come here on time tomorrow”.
 He reminded me to come there on time the next day.
She said to all of us: “Remember to submit the report by this Thursday”
 She reminded all of us to submit the report by that Thursday.

19. Câu cảm thán

“ What a/an +Adj+ N”

“How + adj/ adv + N/ S+ be/ V”

Trực tiếp: What a lovely dress!
Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như sau:
Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovely.
She complimented me on the lovely dress.
Eg: “What a strange idea!”he said.
 He exclaimed that it was such a strange idea.

20. Cám ơn ai đó

“ Thank you for….”

Thank Sb for Ving/ N

Eg: “Thank you for helping me finish this project “ he said to us.
 He thanked us for helping him finish that project.
“ Thank you for this lovely present.” I said to him.
 I thanked him for that lovely present.

21. Chúc mừng ai đó

“ Congratulations …”

S congratulated Sb on Ving

Eg: “Congratulations! You won the first prize” he said to me.
He congratulated me on winning the first prize.

22. Câu dạng xin lỗi

“ Sorry…”

S apologized to sb for Ving

Eg: “Sorry, I broke your vase” he said to his mother.
 He apologized to his mother for breaking her vase.

23. WARN: Câu cảnh báo

S+ warned+ sb+ to V/ not to V + O

HS + Warned sb against Ving

Eg: “Don’t play ball near the restricted area.” I said to the boy:
–> I warned the boy not to play ball near the restricted area /
–> I warned the boy against playing ball near the restricted area

24. PROMISE : Câu hứa hẹn

S+ will/won’t + V-

S +promised+sb+to + V / not to V

Ex: ” I wont never do this again ” He said to her
–> He promised her not to do that again

24. THREATEN : Câu có tính đe dọa

S+ threatened (sb)+to V/ not to V 

Ex: He said ” I will kill you if you don’t do that “-
-> He threatened to kill me if I didn’t do that

25. SUGGEST: đề nghị

Shall we+ V….
Let’s+ V…
How/What about+ Ving….
Why dont we + V ..
S+ suggested+ Ving= S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn’t+ V

Ex: ” Why don’t we go out for a walk?” said the boy.
→ The boy suggested going out for a walk

26. Gợi ý cho người khác : “Why don’t you+ Vo? dùng cấu trúc

S+ suggested+ that+ S+ should/shouldn’t+V

“Why don’t you have a rest?” he said to her
 He suggested that she should have a rest.

27. WISH: chúc

S+ wished+ sb+ (a/a) + adj+N

Ex: ” Have a happy birthday” she said
 She wished me a happy birthday

28. WELCOME : chào mừng, chào đón

S+welcomed+sb/st+to+place

Ex: ” Welcome to my house , my dear ” she said to her friend
 She welcomed her friend to her house

29. AGREE : đồng ý

S+ agreed+ to V

Ex: Ann: ” Would you wait half an hour.? “Tom: ” All right”
=> Tom agreed to wait.

30. REFUSE : từ chối

S+ refused+ to V

Ex: Ann: “Would you lend me another £50?
“Tom: ” No, I won’t lend you any more money” .
=> Tom refused to lend her any more money.
INSIST: khăng khăng , nài nỉ
S+ insisted+ on+ Ving: khăng khăng, nài nỉ làm gì
Ex: Tom said “ Let me pay for myself.
=> Tom insisted on paying.

31. DREAM: mơ ước

S+ dreamed of+ Ving

Ex: Daisy said: “I want to be a famous singer in the world.”
-> Daisy dreamed of being a famous singer in the world.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo khóa học tổng ôn kiến thức tiếng anh 12 thi đại học tại:

>>> ÔN THI ĐẠI HỌC TIẾNG ANH <<<

32. ENCOURAGE : động viên, khích lệ

S+ encouraged + sb + to V

Ex: “Try again” she said
=> She encouraged me to try again.

33. PREVENT : ngăn chặn ai đó làm gì/ cái gì đó xảy ra

S+ prevented+ sb/st+ from+ Ving

Eg: ” My mother said : ” I can’t let you use the phone
 My mother prevented me from using the phone

34. REPROACH: trách mắng

S+ reproached+ sb+ for+ Ving

Ex: ” You should have finished the report by now” John told his secretary.
–> John reproached his secretary for not having finished the report

35. BLAME : đổ lỗi

S + blamed sb + For + Ving

Ex: ” It was your fault. You didn’t tell the truth ” She said
–> She blamed me for not telling the truth
S blame sth on Sb: đổ lỗi lên ai đó
Don’t blame your fault on me.

36. SUSPECT : nghi ngờ

S+ suspected sb of Ving

Ex: ” I think He stole that car ” My friend said
–> My friend suspected him of stealing that car

37. REGRET : hối tiếc

S+ regretted + Ving

–> He regretted not having visited/ visiting her

38. COMPLAIN : phàn nàn

S+ complained about + Sth

Ex: ” You are always getting up late ” My mother said
–> My mother complained about my getting up late

39. CRITICISE : phê bình

S+ Criticized sb + For + Ving

ex: ” You shoudnt have made that mistake ” the boss said to me ( bạn lẽ ra không nên gây ra lỗi đó )
–> The boss criticized me for having made that mistake

40. CALL : gọi

S+ Called sb something

ex: “Liar!” => He called me a liar.

41. Cấu trúc nói về trải nghiệm, kinh nghiệm

S + began / started + to V/ V-ing + time ago

S + have / has + P2+ for / since 

Eg: She began to play the piano 5 years ago
 She has played the piano for 5 years.

42. Diễn tả sự việc lần cuối xảy ra 

S + last + Ved + time+ ago.

S + have/ has +not+ for + time

It’s + time+ since + S + last + Ved.

The last time + S + V ed+ was + time + ago.

Eg: It last snowed 2 weeks ago.
=> It hasn’t snowed for 2 weeks
=> It’s 2 weeks since it last snowed.
=> The last time it snowed was 2 weeks ago.

43. Cấu trúc nói về trải nghiệm lần đầu tiên

This is the first time + S +have/has+P2

S +have/ has + never + P2+ before

S+ have/ has not+ P2+ before

Eg: This is the first time I have met him
I have never met him before.
I haven’t met him before.

44. quá….để cho ai làm gì…

S + Be/V + too + adj/adv + (for someone) + to do something

e.g. This structure is too easy for her to remember.
e.g. He ran too fast for me to follow.

45. Quá đến nỗi 

S + Be/V + so + adj/ adv + that + S + V+O

e.g. This box is so heavy that I cannot take it.
e.g. He speaks so fast that I can not understand him.
Notes: S + Be/V + so + many/much/little/few +N + that + S + V + O.
e.g: She has so much work to do that she can not go out with me tonight.

46. Quá…mà

It + Be/V + such + (a/an) + (adj) + N(s) + that + S + V +O

e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g. They are such interesting books that I cannot ignore them at all.
e.g. They achieved such huge success that everyone admired them

50. Đủ để cho ai đó làm gì

S + Be/V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something

e.g. She isn’t old enough to get married.
e.g. They worked hard enough to win their competitors.

Để có thể dễ dàng trong việc ghi nhớ trong lúc học, các bạn có thể tải tài liệu về 50 cấu trúc tiếng anh hay sử dụng: tại đây.

Hy vọng bài viết trên giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích trong quá trình sử dụng cũng như ôn thi tiếng anh tốt nghiệp THPT.

Một số bài viết các bạn có thể tham khảo thêm:

Thì quá khứ tiếp diễn – Tiếng Anh 12

Thì hiện tại đơn là gì? Nhận biết và cách sử dụng

Quá khứ đơn là gì

Thì hiện tại hoàn thành

Kiến thức hiện tại tiếp diễn

Kiến thức thì tương lai đơn

Thì hiện tại hoàn thành

Kiến thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Kiến thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn